Препарати

ХЕЛИАНТЕКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.04.2024

  • Missing thumbnail

   ХЕЛИАНТЕКС е продукт, съдържащ активното вещество халауксифен-метил, член на семейството на синтетичните ауксини арилпиколинат. Група „4/O“ според класификацията на HRAC. Въпреки че рискът от развитие на резистентност към халауксифен-метил е нисък
   и за да се запазят възможно най-дълго всичките му ползи, се препоръчват следните стратегии срещу риск от резистентност:
   1. Използвайте доза, която ще позволи ефикасен контрол на всички видове целеви плевели.
   2. Следвайте указанията на етикета относно дозите и моментът на приложение на продукта;
   3. Обмислете използването на културални практики и сеитбообращение за предотвратяване на развитието на резистентни биотипове;
   4. Не разчитайте само на един хербициден механизъм на действие;
   5. Унищожете всички семена от неконтролираните от хербицида плевели, чрез използване на механичен контрол или целево приложение на тотален хербицид. Препоръчват се културални (например: оран, късна сеитба) и механични практики. Уверете се, че
   прилагането на хербициди се извършва при благоприятни условия на околната среда, което улеснява доброто и равномерно покритие. За да се предотврати появата на резистентност, ефективни инструменти, които могат да се използват заедно с химически
   инструменти, е избягване на монокултурно отглеждане, извършването на оран преди сеитба и др.

   СЕЛЕКТИВНОСТ НА КУЛТУРАТА

   ХЕЛИАНТЕКС може да се използва при всички видове слънчогледови хибриди (конвенционални, хибриди толерантни на трибенурон-метил (Експрес СГ), хибриди толерантни на имидазолинони/имазамокс, включително Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс)
   от BBCH 14 (100% растения с четири листа (втора двойка листа)) до BBCH 50 (поява на цветен бутон между най-горните листа) за контрол на широколистни плевели.

   ХЕЛИАНТЕКС може да се прилага при по ниски атмосферни температури в сравнение с други продукти, въпреки че приложението на продукта при 5 градуса е безопасна за културата. Препоръчителната температура за приложение е над 10°С. Не е препоръчително прилагане на продукта над 25 градуса.

   Приложението на ХЕЛИАНТЕКС TM може да предизвика някои незначителни визуални симптоми, като леко набръчкване на листата, понякога предизвиква лека и преходна (2-3 седмици) деформация на дръжките и/или извиване на пара в „S“ форма. Тези симптоми не
   оказват никакво влияние върху добива и качеството на зърното. При специфични условия (суша, преовлажняване, много ниски температури, повреди от неприятели или болести, недостиг на хранителни вещества или други фактори, намаляващи растежа на културите)
   третираните посеви могат да проявят преходни симптоми на фитотоксичност (пожълтяване, закърняване) без значително влияние върху добива. Не третирайте посевите, които са под стрес. Не всички сортове или видове слънчогледови култури при всякакви условия на
   околната среда и условия на отглеждане са били индивидуално тествани за безопасност на културите. В случай на съмнения, консултирайте се с представител на Кортева.

   МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

   ХЕЛИАНТЕКС TM прилага се от 1 април, когато 100 % от поникващите растения слънчоглед са във фенофаза BBCH 14 (четири листа (втора двойка листа)) до BBCH 50 (поява на цветен бутон между най-горните листа). Последната календарна дата за
   приложение е 30 юни.

   ЕФИКАСНОСТ НА ПРОДУКТА И ВИДОВЕ ПЛЕВЕЛИ, КОИТО КОНТРОЛИРА ХЕЛИАНТЕКС TM :

   Ефикасност срещу видове плевели в доза от 4,5 мл/дка, приложен с адювант Виволт/Vivolt – 0,1%
   Weed species Susceptibility
   Abutilon theophrastis HS
   Amaranthus retroflexus HS
   Ambrosia artemisiifolia HS
   Chenopodium album HS
   Xanthium strumarium HS
   Sinapis arvensis HS

   • Висока чувствителност (HS) > 95% контрол, Чувствителност (S) > 85-94,9% контрол,
   • Умерена чувствителност (MS) 70-84,9% контрол, Слаба чувствителност (PS) <50-69,9% контрол;
   • Нечувствителност (NS) 0-49,9%. За най-добри резултати прилагайте ХЕЛИАНТЕКС TM + Виволт при слънчоглед във фаза на културата BBCH 16-18, чувствителните плевели ще реагират добре. Посочените плевели са чувствителни или силно
    чувствителни към продукта, приложен дори след ранните фази BBCH 12-14 от развитието им. Добре развитата култура способства за контрола на трудните за контрол плевели. Ефикасността на продукта приложен в по-късните фази от развитието на плевелите може
    да варира от пълен контрол до потискане. Нивото на контрол на плевелите зависи от вида плевели, етапа на растеж и условията на околната среда.
   ПОЧВА

   ХЕЛИАНТЕКС може да се използва при всеки вид почва.

   МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

   ХЕЛИАНТЕКС може да се прилага при високи и ниски температури (от 2 до 25 °C), влажни или сухи условия. При неблагоприятни условия на суша, може да се наблюдава слабо понижение на ефикасността.

   УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪЖД

   ХЕЛИАНТЕКС е устойчив на дъжд един час след приложение.

   ИНТЕРВАЛ ПРЕДИ ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

   Интервалът преди прибиране на реколтата зависи от условията на прложение на продукта. За повечето страни и култури интервалът преди прибиране на реколтата се идентифицира чрез последната фаза на растеж, в която е разрешено приложението на продукта. За
   продукта ХЕЛИАНТЕКС TM тази късна фенофаза е BBCH50. Въпреки това, в някои страни този интервал се определя като брой дни. За повече информация се консултирайте с вашия представител на Кортева.,


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ХЕЛИАНТЕКС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   4,5 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   ХЕЛИАНТЕКС може да бъде използван във всички технологии за отглеждане на слънчоглед: Clearfield®, Clearfield® Plus, ExpressSun®, Конвенционална. ХЕЛИАНТЕКС™ спомага за повишаването на добивния потенциал, като осигурява максимална гъвкавост за производителите да изберат най-добрите хибриди и технологии за техните площи. По този начин фермерите могат да извлекат най-добрия потенциал на слънчогледовите хибриди.

   ХЕЛИАНТЕКС е лесен за употреба и съвместим с други ПРЗ, но трябва да се спазват следните правила:

   •  Да не се смесва в работен разтвор с вегетационни противожитни хербициди. Приложението на ХЕЛИАНТЕКС трябва има 7 дни интервал между третирането с противожитни хербициди
   • Да не се смесва с растежнорегулаторни фунгициди
   • Да не се смесва в работен разтвор с Имазамокс съдържащи хербициди
   • Да не се смесва в работен разтвор с листни торове
   • Може да се смесва в работен разтвор с Експрес® 50 СГ
   • Може да се смесва в работен разтвор с Утриша® N, но работния разтвор трябва да бъде използван до 2 часа след приготвяне
   • Работен разтвор 8-40 л/дка

   Силно чувствителни (>95% control)

   • Амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
   • Бяла куча лобода (Chenopodium album)
   • Абутилон (Abutilon theofonsti)

   Чувствителни (85-94.9% control)

   • Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium)
   • Едногодишна Живолина (Mercurialis annua)
   • Див синап (Sinapis arvensis)
   • Грънче (Дива бамя) (Hibiscus trionum)
   • Канадска злолетница (Erigeron canadense L.)
   • Черно куче грозде (Solanum nigrum)

   Умерено чувствителни (70-84.9% control)

   • Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)
   • Див коноп (Cannabis Sativa)