Препарати

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Садържа антидот

 • селективен хербицид с контактно и системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.04.2024

 • Missing thumbnail

  ФОКСТРОТ 69 ЕВ е вегетационен, селективен хербицид с контактно и системно действие за контрол на едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес (Avena fatua) в житни култури.

  Фокстрот 69 ЕВ е селективен хербицид с контактно и системно действие. Абсорбира се главно през листата. Придвижва се акропетално и базипетално в растението, като достига и до корените на растението или коренището. В стромата на пластидите активното вещество
  инхибира функциите на ензима ацетилхолинкарбоксилаза (ACCase), което потиска синтеза на мастни киселини в третираните растения. Чувствителните плевели спират да растат 1 до 3 дни след третирането. Първите видими симптоми се наблюдават след 7-14 ден. В зависимост от климатичните условия, плевелите загиват в рамките на 20-30 дни.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

  Феноксапроп-П-етил бързо спира растежа на чувствителните плевели. За да има най-добър резултат, третирането трябва да се извърши в ранна фаза на активно растящите плевели.

  Контролирани плевели (непълен списък):

  Avena fatua – див овес
  Alopecurus myosoroides – лисича опашка
  Setaria spp. – видове кощрява
  Apera spica-venti – ветрушка
  Poa trivialis – обикновена метлица
  Poa annua – едногодишна метлица
  Phalaris spp – видове Фаларис (канарско просо)
  Echinochloa crus-galli – кокошо просо
  Digitaria sanguinalis – кръвно просо
  Apera interrupta – прекъсната ветрушка
  Panicum spp. – видове просо
  Sorghum halepense – балур

  Устойчиви плевели:

  Lollium spp. – райграс
  Bromus spp. – видове овсига

  Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура:

  Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограничен до изсъхването на работния разтвор.

  БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

  За постигане на оптимален резултат, Фокстрот 69 ЕВ трябва да се използва съгласно препоръките, посочени в този етикет. Производителят не носи отговорност за загуби или щети, получени при неправилна употреба на продукта. Потребителят на своя отговорност поема
  рисковете, свързани с нерегламентираната употреба на продукта. Фокстрот 69ЕВ е селективен хербицид. Толерантността му спрямо житните култури се дължи на много по-бързото метаболизиране на активното вещество в културното растение спрямо чувствителните плевели.

  Наличието и на антидота клокинтоцет-мексил позволява безопасна употреба на продукта при житните култури. Въпреки това, недостиг на хранителни вещества или други стресови фактори, в комбинация с Фокстрот 69 ЕВ, в някои случаи могат да спомогнат третирането да доведе до поява на слаби признаци на фитотоксичност за културата, които са преходни. Не се счита, че Феноксапроп-петил може да причини нежелани странични ефекти върху околната среда при условие, че са спазени всички изисквания посочени в етикета. Да не се прилага при култура, страдаща от стрес вследствие на силно засушаване, заливане с вода, или други фактори, които затормозяват растежа й. Да не се третира веднага след период на много ниски температури, както и при големи разлики в дневната и нощната температура. С продукта да се третира при тихо и спокойно, без вятър време. За постигане на пълен ефект от пръскането е необходимо до два часа след третирането да не вали дъжд.

  СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ

  След прибирането на житните култури, третирани с Фокстроттм 69 ЕВ, няма ограничения в сеитбооборота. Не е установен ефект върху широколистни културни растения, както и фитотоксичност към следващи култури при ротация на културите. Пропадане на културата
  В случай на пропадане на културата, няма ограничение за засяване/засаждане на широколистни култури. Житни култури могат а бъдат засявани след спазване на интервал от минимум 3 седмици след третирането с Фокстрот 69 ЕВ.

  РЕЗИСТЕНТНОСТ

  Когато на едно и също поле се използват хербициди с един и същ начин на действие в продължение на няколко години могат да се появят по-малко чувствителни биотипове плевели, които да станат доминантни в това поле. Един плевел се счита за резистентен към
  даден хербицид, ако не се повлиява от правилно извършено третиране в препоръчителните дози при оптимални климатични условия. Фокстрот 69ЕВ съдържа феноксапроп-П-етил, който е инхибитор на ензима ацетилхолинкарбоксилаза (ACCase), „Група А“ съгласно класификацията по HRAC (Herbicide Resistance Action Committee). Като стратегия за избягване на развитието на резистентност да се използват различни методи за контрол и да се използват продукти с различен начин на действие. Избягването на резистентност към феноксапроп-П-етил включва прилагане на препоръчителните дози от препарата, третиране в ранен стадий на развитие на плевелите, когато плевелът е по-чувствителен и употреба на продукти с различен начин на действие. Стр. 4 от 7 С цел избягване / забавяне на развитието на резистентност:

  Прилагайте феноксапроп:

  • Когато болшинството от едногодишните житни плевели са покълнали. В допълнение, възможно е да има презимували житни плевели, които трябва да бъдат контролирани преди да прераснат.
  • Във фаза 2–3 лист на дивия овес и житните плевели и по възможност преди фаза братене.
  • В разрешената доза 100 мл/дка.

  Избягвайте:

  • Късното приложение – след фаза братене на житните плевели;
  • Използването на дози, по-ниски от разрешената, особено при по-късно третиране;

  Не допускайте:

  • Третиране на див овес на площи където има установена резистентност към хербициди от Група А “fops”.

  СМЕСИМОСТ

  Фокстрот 69 ЕВ е смесим с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. При използване на друг продукт като партньор на Фокстроттм 69ЕВ, задължително да се спазват инструкциите, посочени в неговия етикет. Препоръчва се предварително да се направи тест за смесимост.

  Да не се смесва с продукти за растителна защита на база 2,4 Д аминна сол, МЦПА, дикамба, бентазон, флорасулам и растежни регулатори.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ФОКСТРОТ 69 ЕВ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Setaria spp. – видове кощрява

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Метличина (Poa trivialis)

  Фаларис - Phalaris minor

  Кокошо просо

  Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  Включва див овес.
  Внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес).

  Устойчиви плевели: Lollium spp. – райграс

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Ветрушка (Apera spica-venti)

  Метличина (Poa trivialis)

  Фаларис - Phalaris minor

  Кокошо просо

  Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

  Setaria spp. – видове кощрява

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  Включва див овес.
  Внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес).

  Устойчиви плевели: Lollium spp. – райграс