Препарати

СЪКСЕСЪР ТХ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  11.06.2024

  • Missing thumbnail

   ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: Съксесър ТХ е системен почвен и ранно вегетационен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при царевица.

    

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   • Съксесър ТХ съдържа две активни вещества – петоксамид и тербутилазин, които притежават почвено действие и добра остатъчна активност, благодарение на която продуктът осигурява контрол и на по-късно, вторично заплевеляване.
   • Петоксамид действа върху чувствителните растения, като инхибира биосинтеза на дълговерижните мастни киселини и блокира клетъчното делене. При житните плевели абсорбирането на продукта става чрез покълващия връх, а при широколистните основно чрез корените.
   • По-ограничено е абсорбирането през листата. Тербутилазин инхибира процесa на фотосинтеза в чувствителните растения.
   • Абсорбирането на продукта е основно чрез кореновата система. Сравнително високите температури и доброто ниво на влажност благоприятстват поемането на продукта.
   • В плевелните растения се транспортира акропетално чрез ксилема. Транслоцирането на тербутилазин през листата е ограничено.
   • Наличието на добре подготвена и достатъчно влажна почва подобрява ефикасността на продукта.

    

   Препоръки за приложение:

   • Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води и да се използват пръскачки с дюзи, редуциращи отвяването на работен разтвор до 75%, с цел опазване на
    водните организми.
   • Да не се използва за сладка царевица и царевица за семепроизводство.
   • Когато e възможно, да се използват също и алтернативни практики за контрол на плевелите, като се предвиди редуването на хербициди с различен механизъм на действие,
    за да се избегне развитието на резистентност.
   • За избягване на евентуална фитотоксичност при вегетационното приложение, се препоръчва продуктът на се прилага след достигане на 2ри лист на царевицата (ВВСН 12)
    и не по-късно от 4ти лист (ВВСН 14).

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   Чувствителни плевели (непълен списък), контролирани от Съксесър ТХ, с отличен и много
   добър контрол:
   Житни плевели (приложение до BBCH 09, до поникване на плевелите):
   едногодишна метлица (Poa annua) *
   кокоше просо (Echinochloa crus-galli) *
   видове кощрява (Setaria spp.)
   Широколистни плевели:
   абутилон (Abutilon theophrasti)
   щир (Amarantus retroflexus) *
   разстлана лобода (Atriplex patula) *
   триделен бутрак (Bidens tripartite)
   самосевка рапица (Brassica napus)
   овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
   бяла куча лобода (Chenopodium album)

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СЪКСЕСЪР ТХ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семепоникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-50 л/дка

   Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето
   Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за посев.