Препарати

ОРТИВА ТОП СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.11.2023

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: ОРТИВА ТОП СК е комбиниран продукт с широк спектър на действие за листно пръскане, който се състои от две активни вещества с различен механизъм на действие. Азоксистробинът е от групата на стробилурините, действа като инхибитор на митохондриалното дишане чрез свързване с Qо на цитохрома b, нарушава енергийния цикъл в гъбния патоген и с това влияе на нарастването на мицела и спорите. Дифеноконазолът е от групата на триазолите, спира развитието на гъбите чрез прекъсване на биосинтезата на ергостерола в клетъчните мембрани.

   ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: За наземно третиране се препоръчва използването на вентилаторни пръскачки, гръбни и гръбно-моторни пръскачки. Използвайте обаем на работния
   разтвор посочен в таблицата, който осигурява плътно покритие на културата, без стичане по почвата.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА ЗА ПРЪСКАНЕ: Преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Резервоара на пръскачката да се напълни до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество препарат при непрекъснато разбъркване. След това резервоара се допълва догоре с вода при непрекъснато разбъркване. По време на пръскането разбъркването на разтвора трябва да продължи. Не приготвяйте повече резервоарна смес, отколкото е необходимо за работата за един ден.

   СМЕСИМОСТ: При смесването на ОРТИВА ТОП СК с друг препарат се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и тест за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва дългия карантинен срок (най-дългият от смесваните продукти).

   • Регистрации на ОРТИВА ТОП СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    BBCH 40 – 55 Главите започват формиране; ши-рина на нараст-ващя връх по-голяма от 1 см3 – видими първите единични цветчета (още затворени)

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 12 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Аскохитоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    BBCH 59-77 Видими първи вен-челистчета, цвето-вете още са затво-рени – 70% от дос-тигане типичната дължина на шушулките

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Краста

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    полско производство
    ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    полско производство
    BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение – 70 % от продовете с типичен цвят на зреене)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    BBCH40 – 55 Начало на форми-ране на главите – видими първи цветчета на цен-тралното стъбло (още затворени )

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернариоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 40-55 (главите започват формиране; ширина на нарастващия връх > 1 см 3 – видими първите единични цветчета (още затворени))

    Брой приложения мина/макс – 1-3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    полско производство
    BBCH 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Пурпурни петна

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    BBCH 41-45 Основите на листа-та започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат 50% от очаквания диаме-тър на луковицата или стъблото

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Септориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    полско производство
    BBCH 40-49 Начало на разви-тие на подлежащи-те на прибиране вегетативни части – достигане на крайния им размер

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 14 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Септориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    BBCH 40-89 Начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части – пълна зрялост: плодовете са с характерния си цвят

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Пирикулариоза

    Хелминтоспориоза

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    BBCH 47 – 61 Влагалището на флаговия лист се разтваря – начало на цъфтеж: видими прашници на върха на метлицата

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 15 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    карантинен срок при оранжерийно производство – 3 дни.
    карантинен срок при полско производство – 7 дни.
    Lнася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение – 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)

    Брой приложения мина/макс – 1-3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    оранжерийно производство
    Внася се във фаза BBCH 20-87 (видима поява на първо връхно разклонение – 70 % от плодовете с типичен цвят на зреене)

    Брой приложения мина/макс – 1-2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода ли/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Пурпурни петна

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Минимална упротреба
    полско производство
    Праз (полско производство) Пурпурни петна (Alternaria porri), Ръжда по лука (Puccinia allii) ВВСН 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – растежа е завършил: дължината и диаметъра на стъблото са типични за сорта)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Краста

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    полско производство
    ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    полско производство
    BBCH 51-89 (поява на първи цвят по главното стъбло – пълна зрялост:плодовете са с типичен цвят за зрялост)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Септориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална упротреба
    (полско производство):
    BBCH 40 – 48 Начало на формиране на подлежащите на прибиране вегетативни части – 80% от очаквания диаметър на корена е достигнат

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 14 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Пурпурни петна

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба
    полско производство
    Внася се във фаза BBCH 40-45 (основите на листата започват да се удебеляват и/или удължават – достигнат е 50 % от очаквания диаметър на луковицата)