Препарати

КОЛТРАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

14.03.2024

 • Missing thumbnail

  КОЛТРАН е селективен двукомпонентен хербицид с комбиниран механизъм на действие на активните му вещества за ранно вегетационно приложение, за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица. След приложение хербицидът се поема и разпространява в плевелите чрез ксилема, настъпва ускоряване на деленето на клетките поради ауксиновия ефект на едното активното вещество, но в следващ етап настъпва изтощаване и бързо остаряване на тъканите. Другият компонент на продукта Колтран спира деленето на клетките като инхибира действието на ензима HPPD (р-хидроксифенил пируват дезоксигеназа) и така се спира синтезата на пигменти (каротиноиди). Видимо плевелите 1-2 дни след приложението се изкривяват, издължават и деформират, впоследствие настъпва хлороза, некроза и смърт. При студено време ефектът може да се постигне по-бавно (до 1 седмица).

  Оборудване и обем на разтвора:

  за наземно третиране се препоръчва използването на вентилаторни пръскачки, гръбни и гръбно-моторни пръскачки. Използвайте обем на работния разтвор 8-40 л/дка, който осигурява пълно покриване на културата.

  Приготвяне на разтвора за пръскане:

  преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Резервоарът на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество продукт при непрекъснато разбъркване. След това резервоарът се допълва догоре с вода при продължаващо разбъркване. По време на пръскането разбъркването на работния разтвор трябва да продължи. Не приготвяйте предварително повече резервоарна смес, отколкото е необходима за работата за един ден.

  Смесимост:

  при смесването на Колтран с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и за действието на сместа върху третираната култура.

  Почистване на оборудването:

  след третирането изплакнете обилно с чиста вода цялото оборудване на определените за целта места (според законодателството).

  Ограничения:

  Колтран се прилага ранно вегетационно, най-добре във фаза 3-6 лист на царевицата и широколистните плевели трябва да бъдат добре развити в момента на приложение – 2-4 листа на едногодишните широколистни плевели (Calystegia, Convolvulus) при височина 15-20 см и във фаза розетка за Cirsium.

  Поносимост:

  Колтран е селективен за царевицата и не причинява фитотоксичност или негативно развитие. При третиране с разрешената доза, последвала нормална вегетация и нормално реколтиране може да се засеят всякакви култури (ако има ограничения към следващите култури, се посочват). Не се очакват или само краткотрайни временни признаци при следващи и съседни култури, които бързо преминават.

  Управление на резистентността към продукта:

  За да се предотврати резистентност на плевелите към Колтран да се провеждат следните превантивни мероприятия:

  • Да се унищожават плевелните растения в обработваемия блок, за да се ограничи натрупването и разпространението на семена в почвата;
  • Да се почистват редовно техниката за засяване и прибиране на реколтата, за да се ограничи разпространението на семената на устойчивите плевели от поле на поле;
  • Да се избягва използването на хербицид, при който е установена устойчивост, освен ако не се използва заедно с хербициди, имащи различен механизъм на действие, активни към резистентните плевели;
  • Ако устойчивите плевели са широко разпространени, да се премине към паша на културата или да се използва за храна на животните, като се внимава да не се прехвърлят устойчивите семена върху оборския тор;
  • Да се избират в сеитбообръщението за следващата вегетация полета чисти от устойчиви плевели.

  След като се контролира броят на устойчивите плевели до контролируемо ниво, желателно е да се прилага интегрирана система за управление на плевелите, което ще гарантира постигане на високи добиви от културата.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КОЛТРАН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист- девети лист).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка