Препарати

ИНТЕЙЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.06.2023

 • Missing thumbnail

  Интейл се абсорбира от листата на плевелните растения и бързо се придвижва в цялото растение, като потиска клетъчното делене в зоните на нарастване. Чувствителните плевели спират развитието си до няколко часа след третирането, като видими симптоми се наблюдават след 5-10 дни, а пълно загиване на плевелите настъпва в рамките на 28 дни след третиране. По-малко чувствителните видове остават потиснати и не конкурират културата по отношение на вода и хранителни вещества.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ Интейл

  За оптимално ниво на контрол, ИНТЕЙЛ трябва да се прилага на малки, активно растящи плевели. Най-подходящи фенофази за третиране са 1ви лист до братене за житните плевели и 2-4 лист за широколистните. За постигане на оптимален ефект, се препоръчва прибавянето на прилепител на база растително масло към работния разтвор на ИНТЕЙЛ™, особено за контрол на плевели, чиято повърхност се мокри трудно, поради наличието на власинки или восъчен налеп. По този начин се гарантира добро омокряне и равномерно разпределение на работния разтвор по листната повърхност. Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура: Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограничен до изсъхването на работния разтвор.

  БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

  ИНТЕЙЛ™ е селективен за царевицата. Тази селективност се обуславя от способността на царевицата да метаболизира бързо активното вещество никосулфурон, като го превръща в метаболити, които нямат хербицидно действие. В резултат на това не се наблюдават и остатъчни количества от продукта в продукцията. Да се избягва третиране, когато културата страда от стрес вследствие на наводнение, заливане с вода, нападение от болести и неприятели, мраз, липса на хранителни вещества или други фактори, задържащи развитието й.
  Ако температурата през нощта преди планираното третиране падне под 4°С или се очаква температура, по–висока от 25°С в деня на третирането, се препоръчва пръскането да се отложи.

  Третиране с ИНТЕЙЛ на сладка царевица или на царевица за семепроизводство да се извършва само след консултация с доставчика на семената.

  СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ

  Няма ограничения за следващи култури в нормално сеитбообръщение. Пропадане на културата В случай на пропадане на културата след приложение на ИНТЕЙЛ™, след 1 месечен интервал на изчакване, може да се засее отново царевица или соя след изораване.

  РЕЗИСТЕНТНОСТ

  ИНТЕЙЛ съдържа активното вещество никосулфурон, което принадлежи към химичния клас на сулфунилурейните хербициди. На базата на начина си на действие, активното вещество се класифицира в Група В съгласно класификацията на HRAC
  (Международна комисия за действие по въпросите на резистентността към хербициди). Дори и правилната употреба на хербициди с аналогичен механизъм на действие в няколко поредни години, върху едни и същи площи, срещу едни и същи плевели, може да доведе до
  поява на резистентност при третираните плевели, които впоследствие да станат доминиращи. Развитието на резистентност може да се избегне или да се забави, като се редуват или се смесват продукти с различен начин на действие. Успешна борба с резистентните плевели може да се води и чрез промяна на методите и комбинациите от хербициди, с които се третират засегнатите култури. Препоръчително е да се води дневник на третиранията, за да бъдат проследени промените в разпространението на плевелите.

  СМЕСИМОСТ

  За допълнителен контрол, ИНТЕЙЛ™ може да се смесва с повечето хербициди, разрешени за вегетационно приложение при царевица. Да се следват инструкциите за смесване и ограниченията, посочени в етикета на партниращия продукт. Препоръчва се, преди смесване
  да се направи тест в отделен съд.

  • Да не се смесва с продукти на база бентазон.
  • Да не се смесва с органофосфорни инсектициди. При необходимост от третиране с органофосфорни инсектициди е необходимо да се спазва интервал от 1 седмица между двете третирания.
  • ИНТЕЙЛ™ може да се смесва с фунгициди, като се спазват инструкциите и ограниченията, посочени в етикета на партниращия продукт.

  Чувствителни плевели:

  Едногодишни житни плевели:

  Кокоше просо Echinochloa crus – galli
  Видове кощрява- Setaria viridis, Setaria vеrticillata, Setaria glauca
  Диво просо Panicum miliacceum
  Балур от семе Sorghum halepense
  Лисича опашка Alopecurus myosuroides
  Едногодишна метлица Poa annua
  Райграс Lolium multiflorum
  Ветрушка Apera spica-venti
  Див овес Avena fatua

  Многогодишни житни плевели

  Пирей Agropiron repens
  Балур от ризоми Sorghum halepense
  Ливадна метлица Poa pratensis
  Едногодишни широколистни плевели
  Обикновен щир Amaranthus retroflexus
  Овчарска торбичка Capsella bursa pastoris
  Часовниче Erodium cicutarium
  Дива ряпа Raphanus raphanistrum
  Самосевка рапица Volunteer rape seed
  Синап Sinapis arvensis
  Спореж Senecio vulgaris
  Врабчови чревца, звездица Stellaria media
  Черен синап Brassica spp
  Мак Papaver rhoeas
  Галинзога Galinsoga parviflora
  Полско лютиче Ranunculus arvensis
  Бударица Galeopsis spp.
  Млечок Sonchus arvensis
  Лайка Matricaria spp.
  Попова лъжичка Thlaspi arvense
  Татул Datura stramonium
  Коприва Lamium spp.
  Самосевка слънчоглед Volunteer sunflower
  Теменужка Viola spp.
  Лечебен росопас Fumaria officinalis
  Лепка Galium aparine
  Разстлана лобода Atriplex patula
  Полско лютиче Ranunculus arvensis
  Войничица Descurainia spp

  Средно до умерено чувствителни плевели

  Лападоволистно пипериче Polygonum lapathifolium
  Поветицовидно фасулче Polygonum convolvulus
  Прасковолистно пипериче Polygonum persicaria
  Разстлана лобода Atriplex patula
  Бяла куча лобода Chenopodium album
  Полски пролез Mercurialis annua
  Паламида Cirsium arvense
  Бутрак Xanthium spp.
  Кръвно просо Digitaria sanguinalis
  Черно куче грозде Solanum nigrum
  Абутилон Abutilon theophrasti

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

 • Регистрации на ИНТЕЙЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  21 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  От 2-ри до 8-ми лист на царевицата и 15-25 см  височина на балура, и 2-4 лист на широколистните   плевели

  Контролира: Едногодишни и многогодишни житни плевели   в т.ч. балур от коренища, и някои едногодишни широколистни плевели

  Максимален брой третирания на сезон: 1
  Препоръчителен обем на работния разтвор: 20-30 л/дка