Препарати

ДИКАШ 48 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  18.06.2023

  • Missing thumbnail

   Дикаш 48 СЛ е селективен хербицид за приложение след поникване за контрол на следните плевели:

   • просфорник (Abutilon theophrasti),
   • обикновен щир (Amaranthus retroflexus),
   • видовелобода (Atriplex spp.),
   • обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris),
   • бяла куча лобода ( Chenopodium album),
   • паламида (Cirsium arvensе),
   • червена мъртва коприва (Lamium purpureum),
   • полски мак (Papaver rhoeas), Picris spp.,
   • поветицовидно пиперче (Fallopia convolvulus),
   • гъшеница (Polygonum aviculare),
   • прасковолистно пиперче (Polygonum persicaria),
   • полски синап (Sinapis arvensis),
   • черно куче грозде (Solanum nigrum),
   • градински кострец (Sonchus oleraceus),
   • врабчови чревца (Stellaria media),
   • бръшляполистно великденче (Veronica hederifolia),
   • казашки бодил бодлив (Xanthium spinosum).

   Продуктът не оказва влияние на последващите култури в нормалната ротация. При пропадане на посева, може да се засяват след оран царевица и зърнено-житни култури. Да се вземат предпазни мерки за предотвратяване попадането на продукта върху
   културите и растенията извън целевата зона, тъй като това може да доведе до увреждане на околните култури.

   Управление на резистентността

   За да се предотврати поява на резистентност, да се редува употребата на продукта с други хербициди с различен начин на действие и да се прилагат подходящи културални практики за борба с плевелите, ротация на културите, подготовка на редовете и др. Регулярно да се извършва мониторинг за своевременно установяване на поява на резистентни популации.

   Смесимост на продукта:

   ДИКАШ 48 СЛ не е предназначен за използване в резервоарни смеси.

   Указания за приготвяне на работния разтвор:

   Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимото. Напълнете половината от резервоара на пръскачката с чиста вода и включете бъркалките. Прибавете нужното количество от ДИКАШ 48 СЛ в резервоара и допълнете с вода до необходимият обем. Изплакнете трикратно ръчно празната опаковка и добавете водата в резервоара на пръскачката. Прибавете останалото количество вода при непрекъснато разбъркване.

   Почистване на оборудването и работното облекло:

   Използваното оборудване и замърсеното предпазно облекло трябва да се почисти /изпере с вода или разреден разтвор на детергент, след което добре да се изплакне. Избягвайте разливания. В случай на разливане, свалете замърсените дрехи и измийте незабавно кожата.
   Почистете оборудването с устройство с вода под налягане незабавно след приключване на работа. Да не се замърсяват водните източници с отпадните води. Отпадните води да се унищожават безопасно съгласно местното законодателство.

   Съхранение

   Да се съхранява в оригиналните опаковки, плътно затворени и на сигурно място. Дръжте контейнерите на сухо, хладно и добре проветриво място при стайна температура. Да не се излага на светлина.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • Регистрации на ДИКАШ 48 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-15 (разтворен втори лист – разтворен пети лист)

   Брой мин/макс приложения
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
   Да не се употребява при сладка царевица и царевица за семепроизводство