Активни вещества

Флуроксипир

 • Флуроксипир -  [4-амино-3,5-дихлоро-6-флуоро-2-пиридилоксиоцетна киселина] е пестицид, системен хербицид за третиране след поникване срещу широколистни плевели в житни, декоративни култури и овощни градини.

  Емпирична формула: С7Н5Сl2FN2O3

  Химически клас: Други вещества

  Препаративна форма: 35% Емулсионен концентрат

  Метод на проникване: Системен хербицид

  Ефект върху организмите: Пестицид, хербицид.

  Физико-химични характеристики:

  Флуроксипир - бели кристали. Разтворим в органични разтворители.

  Физически характеристики:

  • Молекулно тегло 255;
  • Точка на топене 232-233°C;
  • Налягане на парата (25°C) 0,126 mPa;
  • Разтворимост във вода (20°C) 0.091 g/l.

  Въздействие върху вредните организми:

  Флуроксипир – хербицид след поникване със системно действия. Препаратите на негова основа се използват в периоди на активен растеж на растенията. Веществото действа като ауксин няколко часа след пръскане. Към момента на третиране плевелите трябва да имат добре развита коренова система.

  Механизъм на действие:

  Листното поглъщане предизвиква реакция от тип ауксин. Синтетичен ауксин.

  Потиснати плевелни видове:

  Двусемеделни плевели. При увеличени дози на приложение чувствителни към лекарството са също лепка и многогодишни коренови плевели.

  Приложение:

  Препоръчват се регистрирани лекарства на базата на активното вещество за пръскане на посеви с пшеница, ечемик и лук за потискане на двусемеделните плевели. Когато прилагате лекарството, трябва да се уверите, че минимално количество от него попада в почвата.

  Резервоарни смеси:

  Може да се използва с други хербициди в резервоарни смеси.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  В почвата:

  Флуроксипир (при аеробни условия) се разлага от микроорганизми. Образува конюганти в растенията, без да се разлага. Флуроксипирът е слабо токсичен за птиците, но токсичен за рибите.

  Полезни видове и ентомофаги:

  Безопасен за пчели и други полезни насекоми.

  Топлокръвни:

  Ниска токсичност (LD50 за плъхове – 5000 мг/кг), не дразни кожата, леко дразни очите. Не се метаболизира в топлокръвните организми и се екскретира с урината.

  Класове на опасност:

  Препаратите на базата на флуроксипир се класифицират като 3 клас на опасност за хората и 3 клас на опасност за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуроксипир и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.