Активни вещества

Флуксапироксад

 • Флуксапироксад е активен пестицид (фунгицид), предназначен за профилактика и лечение на заболявания, причинени от фитопатогени на абсцес в култури (тертирани върху семена и почва преди сеитба) и зеленчукови култури (предполага се през вегетационния период).

  Емпирична формула: C18H12F5N3O

  Химически клас:  Пиразолекарбоксамиди, Органофлуорни съединения

  Препаративна форма:  3,33%, 7,5%, 33,3% суспензиен концентрат, 4,16%, 6,25%, 7,5% емулсионен концентрат

  Метод на проникване:  Контактен, системен фунгицид

  Ефект върху организмите:  Лечебен, защитен фунгицид.

  Физични и химични свойства:

  Флуксапироксад е бежово твърдо прахообразно вещество. Няма миризма. Хидролитично стабилен при pH 4–9.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло – 381.31;
  • точка на топене – 156,8°C;
  • налягане на парите при 25°C – 2.7 x 10 -7 MPa;
  • разтворимост във вода при 20°C – 3,78 mg/ dm3 ;
  • разтворимост в органични разтворители при 20°C:
  • ацетон – 250 g/ dm3 ;
  • ацетонитрил > 100 g/ dm3 ;
  • дихлорометан > 100 g/dm 3 ;
  • метанол – 53,4 g/ dm3 ;
  • толуен – 20,0 g/ dm3 ;
  • етилацетат – 123,3 g/dm3

  Въздействие върху вредните организми:

  Флуксапироксад инхибира ензима сукцинат дехидрогеназа, който потиска дишането и лишава гъбичките от източник на енергия. Това води до смъртта на спорите , растежните тръби и мицела.

  Приложение:

  Флуксапироксад се използва като активна съставка в пестициди ( фунгициди ), използвани:
  • за третиране на семена от зърнени култури при подготовката им за сеитба с цел предотвратяване появата на болести, причинени от фитопатогенни гъби ( обикновенна главня , фузариозно кореново гниене на пшеница , хелминтоспориозно кореново гниене);
  • за пръскане по време на вегетационния период на грозде (предотвратяване и лечение на оидиум ) и овощни култури (предотвратяване и лечение на брашнеста мана по ябълкови и крушови дървета, струпясване по ябълка , струпясване по круша );
  • за третиране на картофени клубени преди засаждане или пръскане на дъното на браздата преди засаждане за предотвратяване на ризоктония.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Флуксапироксадът се характеризира с ниска токсичност за хората. Въпреки това, той може да причини отравяне след еднократна перорална доза, но не е токсичен при вдишване или локален контакт с кожата. Повишените дози флуксапироксад оказват влияние върху състоянието на черния дроб. Дългосрочното излагане на повишени дози от веществото може да доведе до невропластични промени в чернодробната функция. Канцерогенни и невротоксични ефекти върху човешкото тяло са малко вероятни. Токсичен за риби, сладководни и морски безгръбначни, водорасли и дребни бозайници.

  Клас на опасност:

  • за хора – 3;
  • за пчели – 3
   
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуксапироксад и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.