Активни вещества

Мепикват – хлорид

 • Мепикват -  хлорид е активната съставка на пестицидите (фунгициди, регулатори на растежа на растенията). Веществото спомага за активиране на процесите на морфогенеза, повишаване на устойчивостта на растенията към полягане, подобряване на количествените и качествени показатели за добив.

  Емпирична формула:  C7H16ClN

  Химически клас:  Инхибитори на гиберелин

  Препаративна форма:  30% суспензия концентрат, 15% суспензия емулсия

  Метод на проникване:  Регулатор на растежа на растенията, системен фунгицид

  Ефект върху организмите:  Регулатор на растежа на растенията.

  Химични и физични характеристики:

  Мепикват хлоридът е хигроскопични кристали, без мирис и цвят.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло – 149,7;
  • плътност при +25 ºC – 1.166;
  • точка на топене >300ºC;
  • налягане на парите при 20ºC<1*10 -11 ;
  • коефициент на разпределение n-октанол/вода – K ow logP= -3,55 ( рН 7);
  • разтворимост:
  • във вода при 20ºC> 50% (wt);
  • в органични разтворители при 20 ºC:
  • в метанол – 48,7 g/100 ml;
  • n-октанол – 0,962 g/100 ml;
  • ацетонитрил – 0,280 g/100 ml;
  • дихлорометан – 0,051 g/100 ml;
  • ацетон – 0,002 g/100 ml;
  • в толуен, n-хептан, етилацетат – <0.001;
  • стабилен във водни разтвори (30 дни при pH 3,5,7,9 и +25 ºC);
  • стабилен при излагане на слънчева светлина.

  Ефект върху растенията:

  Мепикват - хлорид е инхибитор на биосинтезата на гиберелин . Веществото инхибира синтеза на енткаурен (прекурсор в синтеза на гиберелинова киселина) от геранил дифосфат (GDP) и копалил дифосфат.

  Приложение:

  Мепикват хлорид се използва в областта на растителната защита като активна съставка в пестициди ( фунгициди и регулатори на растежа на растенията ). Не притежава фунгицидно действие. Като част от препаратите Architect, SE и Messidor, KS, това вещество се използва като активатор на формообразуващите процеси, което води до повишаване на устойчивостта на полягане.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Мепикват хлорид – при използване в препоръчителната доза и при спазване на правилата за употреба е безопасен за хора и топлокръвни животни.

  Токсикологични характеристики:

  • остра орална токсичност ( LD 50 ) за плъхове – 270 mg/kg (умерено опасно);
  • остра дермална токсичност ( LD 50 ) за плъхове – >1160 mg/kg (умерено опасно);
  • остра инхалационна токсичност (LC50 ) за плъхове – >2,84 mg/dm3 въздух (7 часа) (умерено опасно);
  • полуживот на разлагане в почвата DT 50 в почвата 11 – 40 дни при 20°C;
  • пчели ( контактни ) – остра 48 часова ЛД 50 > 100 мкг/индивид (умерено опасно);
  • почвени червеи – остра 14-дневна SC 50 (mg/kg) 319,5 mg/kg (умерено опасно)

  Ефект на мепикуад хлорид върху човешкото тяло:

  • токсично, средно токсично вещество;
  • не е канцероген ;
  • Няма данни за ендокринни заболявания;
  • не предизвиква репродуктивна токсичност ;
  • не предизвиква инхибиране на ацетилхолинестеразата;
  • невротоксичност не се появява;
  • дразнене на дихателните пътища - възможно;
  • дразнене на кожата - възможно;
  • дразнене на лигавицата на очите - възможно;
  • Няма данни за мутагенност

  Клас на опасност:

  • за хора – 3;
  • за пчели – 3
   
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Мепикват – хлорид и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.