Активни вещества

Имидаклоприд

 • Имидаклоприд [4,5-дихидро-N-нитро-1-[(6-хлоро-3-пиридил)-метил]-имидазолидин-2-илен-амин] е активната съставка на пестициди (инсектициди, регулатори на растежа на растенията) . Използва се (включително в смеси с други активни съставки) в селското стопанство и в практиката на медицинска, санитарна и битова борба с вредителите за борба с вредните и синантропни насекоми , както и за засилване на процесите на растеж и оформяне и повишаване на имунитета при грах и нахут.

  Физични и химични свойства

  Имидаклоприд е кристално вещество.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло - 255,7;
  • точка на топене - 136,4–143,8 ° С;
  • налягане на парата при 25°C - 2∙10 -7 Pa (15∙10 -10 mm Hg);
  • разтворимост във вода (20°C) - 0.51 g/l.

  Действие върху вредните организми

  Инсектицид, подобен на други неоникотиноиди, се свързва с постсинаптичните никотинови ацетилхолинови рецептори на централната нервна система на насекомите, в резултат на което те развиват парализа и конвулсии, водещи до смъртта им. Ефектът от експозицията се наблюдава 3-5 дни след третирането. Активното вещество проявява висока остатъчна активност. Периодът на защитно действие е 14–28 дни. Според компанията разработчик ( Bayer Cropscience ), препаратите на основата на имидаклоприд имат и антистресов ефект върху културите.

  Резистентност

  Механизмът на действие елиминира появата на резистентност.

  Приложение

  Фитотоксичност

  Изследването на динамиката на остатъчните количества в растенията показа, че имидаклоприд, подобно на тиаметоксам, прониква през съдовата система главно в листата и практически не навлиза в плодовете, което показва безопасността на използването на препарати на базата на имидаклоприд и тиаметоксам с капково напояване на зеленчукови култури при закрито производтство.

  В селското стопанство

  На базата на имидаклоприд са регистрирани препарати срещу вредители по пшеница, картофи ( колорадски бръмбар ), домати и краставици в защитена почва ( листни въшки ) и много други; В допълнение, Imidor Pro, CS с активна съставка имидаклоприд, е одобрен за употреба (не в България, а в друга държава) върху грах и нахут като регулатор на растежа на растенията . Използването му допринася за засилване на формообразуващите процеси, повишаване на устойчивостта към неблагоприятни условия, повишаване на производителността и подобряване на качеството на крайния продукт.

  Резервоарни смеси

  Може да се използва в смес с фунгициди.

  За целите на медико-санитарната и битовата борба с вредителите

  препарати на базата на имидаклоприд се използват за унищожаване на червени хлебарки , черни хлебарки , американски хлебарки , мравки и други пълзящи насекоми върху обекти от различни категории.

  Като регулатор на растежа на растенията

  имидаклоприд се използва за повишаване на устойчивостта към различни неблагоприятни фактори на околната среда чрез третиране на семена преди сеитба.
  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Имидаклоприд и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.