Активни вещества

Зоксамид

 • Зоксамид е активната съставка на пестицидите (фунгицидите), препоръчвани за употреба срещу мана по гроздето и късна мана по картофите.

  Емпирична формула:  C14H16Cl3NO2

  Химически клас:  Бензамиди

  Препаративна форма:  24% вододиспергируеми гранули, 18% концентрат на суспензията.

  Метод на проникване:  Контактен фунгицид

  Ефект върху организмите:  Защитен фунгицид

  Физични и химични свойства:

  Зоксамид е бял прах без мирис. Термичното разлагане започва при температури над 160ºС. Зоксамид е хидролитично стабилен в кисела и алкална среда и умерено стабилен в присъствието на светлина при водни фотолитични условия. В биологично активни почви при аеробни условия зоксамидът се разрушава доста бързо, стойността на DT 50 варира от 2 до 10 дни.

  Физични свойства:

  • молекулно тегло – 336,6;
  • плътност – 1,38 g/cm 3 при 20ºС;
  • точка на топене – 159,5 – 160,5ºС;
  • точка на кипене – 415,4 ± 45,0ºС при 760 mm Hg. st;
  • температура на запалване – 205,0 ± 28,7ºС
  • парно налягане – 0,013 MPa при 25ºС

  Разтворимост в органични разтворители:

  • ацетон – 55,7 g/ dm3 ;
  • ксилен – 1,56 g/ dm3 ;
  • хептан – 0,038 g/ dm3 ;
  • разтворимост във вода при 25ºС – 0,981 mg/ dm3 ;
  • хидролитично стабилен при температура 20ºC и pH 3,5,7 и 10 (по-малко от 1 mg/dm 3 ).
  Зоксамидът прониква добре в повърхностните тъкани на растенията, но има слаба подвижност. Характеризира се с трансламинарна подвижност. Слабо се метаболизира в растенията. Защитната и изкореняващата дейност протича за дълъг период от време. Устойчив на влага и валежи.

  Въздействие върху вредните организми:

  Механизмът на действие на зоксамид върху фитопатогените се изразява в нарушаване на клетъчното ядрено делене и разкъсване на поддържащите структури на цитоплазмата. Това вещество показва висока ефективност срещу фитопатогенни оомицети , включително вида Phytophthora infestans, който причинява късна болест по картофи и домати, срещу патогени на пухкава мана по лук и пъпеши и мана по грозде.

  Приложение:

  Зоксамид е разработен като активна съставка във фунгициди със защитен и унищожаващ ефект.

  Токсикологични свойства и характеристики

  Зоксамидът е ниско опасно вещество. При спазване на разпоредбите за употреба, съхранение и транспортиране няма отрицателно въздействие върху хората, животните и околната среда. Зоксамид е слабо токсичен за топлокръвни животни, нетоксичен за диви животни и птици, риби, земни червеи, водорасли, насекоми и няма тератогенни или мутагенни ефекти.

  Индикатори за екотоксичност на зоксамид:

  • остра орална токсичност (LD50 ) за плъхове > 5000 mg/kg;
  • остра дермална токсичност (LD50 ) за плъхове > 5000 mg/kg;
  • остра инхалационна токсичност (L K50 ) за плъхове > 5,3 mg/m
      ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.  

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Зоксамид и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.