Активни вещества

Бромоксинил

 • Бромоксинил -  [2,6-дибромо-4-цианофенил октаноат] е пестицид, контактен хербицид. Използва се в периода след поникването срещу двусемеделни плевели при зърнени култури и царевица.

  Емпирична формула: C15H17Br2NO2

  Химически клас: Нитрили

  Препаративна форма: 22,5% Емулсионен концентрат

  Метод на проникване: Контактен хербицид

  Ефект върху организмите: Пестицид, хербицид

  Физико-химични характеристики:

  Бромоксинил е  бяло кристално вещество. Умерено разтворим в органични разтворители. Солите с алкални метали са силно разтворими във вода. Веществото е слабо разтворимо в алифатни въглеводороди и минерални масла. Бромоксинил често се използва под формата на октаноат (точка на топене 45-46°C), практически неразтворим във вода и силно разтворим в ароматни въглеводороди и техните халогенни производни.

  Физически характеристики:

  Молекулно тегло 276.9; Точка на топене 194-195°C; Разтворимост във вода 130 mg/l, 89 mg/l.

  Бромоксинил октаноат

  (C 15 H 17 Br 2 NO 2 ) – кремообразно, восъчно твърдо вещество. Разтворим в органични разтворители. При 20 °C и pH=3 – 5,7 е стабилен във водни разтвори. При стойности на рН по-големи от 9, лесно се хидролизира до бромоксинил.

  Физически характеристики:

  • Молекулно тегло 403;
  • Точка на топене 45-46°C;
  • Парно налягане (25°C) 0,2 mPa.
  • Разтворимост във вода (20-25°C) 3 g/ dm3 .

  Въздействие върху вредните организми:

  Бромоксинилът действа по-ефективно при температури над 10°С, повишена почвена и въздушна влажност и добро осветление.

  Механизъм на действие:

  Бромоксинил, след като попадне в растението, се абсорбира от листата. Лекарството инхибира фотосинтезата чрез нарушаване на окислителното фосфорилиране. Няколко дни след появата на некроза на листата растението умира.

  Потиснати плевелни видове:

  Пелин, тученица, плетива, полска незабравка, дива ряпа, овчарска торбичка, полска трева. Приложение: Бромоксинил се използва при зърнени култури за борба с двусемеделни плевели, които са устойчиви на 2,4-D. Бромоксинил често се използва в смес с 2,4-D и подобни хербициди. Регистрирани препарати на основата на бромоксинил (етер октаноат) се използват срещу двусемеделни плевели в просо, пшеница, ечемик и царевица.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  В почвата се разлага напълно от микроорганизми в рамките на един сезон. Забранява се за използване в санитарната зона около водоемите.

  Полезни видове и ентомофаги:

  Безопасен за пчели и други насекоми.

  Топлокръвни:

  Умерено токсичен за топлокръвни животни.LD50 перорално за плъхове 81-177 мг/кг, за зайци 260 мг/кг. Не позволявайте лекарството да влезе в контакт с открита кожа или лигавици на очите. LD50 перорално за плъхове за бромоксинил октаноат 238-400 мг/кг.

  Класове на опасност:

  Препаратите на базата на бромоксинил се класифицират като 2 клас на опасност за хората и 4 клас на опасност за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Бромоксинил и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.